ภาพกิจกรรม : กิจกรรมจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved