ภาพกิจกรรม : รับมอบตัว รับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถม 1 แผนการเรียนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ECP ปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 มีนาคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved