ภาพกิจกรรม : ROBOTIC ARMS การแข่งขันควบคุมแขนกลอุตสาหกรรมจำลอง โครงการเสริมพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ESMP โรงเรียนชลประทานวิทยา : Chonprathanwittaya School
ภาพกิจกรรม : ROBOTIC ARMS การแข่งขันควบคุมแขนกลอุตสาหกรรมจำลอง โครงการเสริมพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ESMP วันที่ 5 เมษายน 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved