ภาพกิจกรรม : โครงการ STEM Camp ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนชลประทานวิทยา : Chonprathanwittaya School
ภาพกิจกรรม : โครงการ STEM Camp ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 วันที่ 29 มีนาคม 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved