ภาพกิจกรรม : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 มีนาคม 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved