ภาพกิจกรรม : มอบโล่เกียรติคุณแก่นักเรียนกองร้อยจิตอาสา ปีการศึกษา2563 วันที่ 8 มีนาคม 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved