ภาพกิจกรรม : การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 มีนาคม 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved