ภาพกิจกรรม : พิธีปฐมนิเทศ ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2563 วันที่ 14 กันยายน 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved