ภาพกิจกรรม : บรรยากาศการเรียนการสอนเสริมในกำกับของโรงเรียน (วันเสาร์) ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 กันยายน 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved