ภาพกิจกรรม : ประชุมแผนกมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved