มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน| โรงเรียนชลประทานวิทยา
 มาตรฐานที่  6 : ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวชีวัด

6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ ใน ผลงานของตนเอง
6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเอง สนใจ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    ทั้งหมด 0 รายการ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved