มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน| โรงเรียนชลประทานวิทยา
 มาตรฐานที่  10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตัวชีวัด

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ ถนัด ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุง การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผู้เรียน
ทุกคน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    ทั้งหมด 0 รายการ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved