มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน| โรงเรียนชลประทานวิทยา
 มาตรฐานที่  9 : คณะกรรมการสถานศึกษา และ ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวชีวัด

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กำหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    ทั้งหมด 0 รายการ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved