มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน| โรงเรียนชลประทานวิทยา
 มาตรฐานที่  8 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ตัวชีวัด

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการ พัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ ประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ จัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ กระจายอำนาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด การศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส ่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    ทั้งหมด 0 รายการ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved