มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน| โรงเรียนชลประทานวิทยา
 มาตรฐานที่  5 : ผู้เรียน มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
ตัวชีวัด

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    ทั้งหมด 0 รายการ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved