มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน| โรงเรียนชลประทานวิทยา
 มาตรฐานที่  2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์
ตัวชีวัด

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    ทั้งหมด 0 รายการ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved