มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน| โรงเรียนชลประทานวิทยา
 มาตรฐานที่  12 : สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาตามท ี่กำหนดในกฎกระทรวง
ตัวชีวัด

12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทำและดำเนินการตาดมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร จัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ ภายใน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    ทั้งหมด 0 รายการ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved