มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน| โรงเรียนชลประทานวิทยา
 มาตรฐานที่  11 : สถานศึกษามีการจัด สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม ศักยภาพ
ตัวชีวัด

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ ปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    ทั้งหมด 0 รายการ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved