ภาพกิจกรรม : ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมชุมนุม วันที่ 7 มิถุนายน 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved