ภาพกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมละครสร้างสรรค์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7,8,10 พฤษภาคม 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved