ภาพกิจกรรม : นักเรียนโครงการห้องเรียน สสวท. ฝึกงานคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved