ภาพกิจกรรม : กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในการสอนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง วันที่ 22 เมษายน 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved