ภาพกิจกรรม : ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved