ภาพกิจกรรม : คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนเพลินพัฒนา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved