ภาพกิจกรรม : SM-CPW เรียนรู้การดำนาที่กรมชลประทาน วันที่ 8 กันยายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved