ภาพกิจกรรม : สนุกคิดนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์วันเสาร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนSM-CPW ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved