ภาพกิจกรรม : การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์ National Test ) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 7 มีนาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved