ภาพกิจกรรม : การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อของนักเรียนต่างระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 มีนาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved