ภาพกิจกรรม : การประชุมเตรียมความพร้อม การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(์National Test: NT) วันที่ 6 มีนาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved