ภาพกิจกรรม : การประชุมแผนกมัธยมศึกษา ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved