ภาพกิจกรรม : ปฐมนิเทศ โครงการเรียนปรับพื้นฐานด้านดนตรีสากล วันที่ 11 ตุลาคม 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved