ภาพกิจกรรม : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง สช.และโรงเรียนเอกช 42 โรงเรียน วันที่ 7 กันยายน 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved